Vejlerne

Vejlerne er Nordeuropas største fuglereservat og et af de vigtigste områder for ynglende og rastende vandfugle.

Vejlerne plakat A3

Her ligger Skandinaviens største sammenhængende rørskove, og udstrakte enge og søer sikrer faste levesteder for store bestande af trængte vandfugle.

Flere end 300 fuglearter er registreret i Vejlerne, heraf 130 ynglende. Mindst 10 fuglearter har deres vigtigste, danske levested her.

Fugletårne, fugleskjul og publikumscentret giver let adgang til naturoplevelser for alle, og omfattende beskyttelse og plejeforskrifter udvikler naturværdierne fremover.

Lund Fjord

I dag dækker rørskovene over en tredjedel af Vejlerne – godt 2000 ha. Ved Bygholm Vejle er de et yndet overnatningssted for traner, især fra september-november, inden de trækker mod Sydeuropa. Rørskoven er også levested for store bestande af sjældne ynglefugle som rørdrum, plettet rørvagtel, vandrikse og skægmejse. Over rørskoven ses ofte rovfugle på udkig efter bytte, ikke mindst rørhøgen, som her har sit vigtigste danske holdepunkt.

I randområderne yngler dobbeltbekkasin og bynkefugl, og på strandengene ses bl.a. brushane, klyde, almindelig ryle, stor kobbersneppe, rødben og havterne.

Langt vanskeligere er det at få øje på odderen, selv om den i Vejlerne har Danmarks største bestand. Den ses nok mest om vinteren, når den tripper over isen.

Forår og efterår raster mængder af trækkende vandfugle i Vejlerne, og de overvintrer i milde år. Året igennem gør de mange fugle vådområderne til et imponerende skue.  Mere end 1.000 par grågæs yngler her – flere end noget andet sted i Danmark. Lappedykkere, svømmeænder, rørhøge, rørdrummer, traner, terner og vadefugle yngler også i det beskyttede reservat. I sensommeren og efteråret danner stæreflokke ”sort sol” over engene.

Han Vejleskjulet

Vejlernes rige fugleliv kan opleves i naturrummet samt fra 8 udsigtstårne og fugleskjul. Alle stederne byder på grundig information om de mange fugle. Området kan også opleves fra offentlige veje, cykelstier, plankestier og 16 udsigtspunkter.

Offentlig adgang herudover har ikke været tilladt siden 1960 ifølge en bekendtgørelse fra Statsministeriet. Begrænsningerne skal sikre den enestående bestand af fugle.

De foreløbig 8 fugletårne og skjul byder hver især på særprægede naturoplevelser:

Kilde: avjf.dk

Opdag

Vejlerne folder